Nationell minoritet

Nationell minoritet

Sverigefinnar erkändes officiellt som nationell minoritet år 2000 då Sverige anslöt sig till Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk.

Enligt språklagen (2009:600) är finskan ett av de nationella minoritetsspråken i Sverige.

År 2010 infördes lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Denna sk ”minoritetslag” anger ramarna för statens och kommuners bemötande av sverigefinnar.

Enligt minoritetslagen ska nationella minoriteten sverigefinnar ges information om sina rättigheter. Det finska språket ska skyddas och främjas. Den sverigefinska kulturen ska uppmuntras. Minoriteten ska få inflytande i form av strukturerat samråd i frågor som berör dem. Kommuner och regioner är skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Vidare anger lagens fjärde paragraf: ”Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.”

Det statliga finska förvaltningsområdet består numera (år 2023) av 66 kommuner. I dessa kommuner har sverigefinnar rätt till förskola och äldreomsorg på sitt språk. Dessutom får finsktalande använda sitt modersmål hos förvaltningsmyndigheter och domstolar. Förvaltningskommuner beviljas statsbidrag för merkostnader.

Läs vidare:

www.minoritet.se

https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/samhalle/social-hallbarhet/manskliga-rattigheter-och-demokrati/nationella-minoriteter-och-minoritetssprak.html

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2009724-om-nationella-minoriteter-och_sfs-2009-724/