Stadgar

STADGAR FÖR SVERIGEFINLÄNDARNAS ARKIV

STADGAR FÖR SVERIGEFINLÄNDARNAS ARKIV/
RUOTSINSUOMALAISTEN ARKISTO
(Godkänt i arkivets möte våren 2022 och i årsmöte 31.3.2022)

 1. Föreningens namn
  Sverigefinländarnas arkiv
  Multimedia- och informationscentrum
  Ruotsinsuomalaisten arkisto
  Monimedia- ja informaatiokeskus
  2. Föreningens hemort (säte)
  Styrelsen har sitt säte i Stockholm
  3. Föreningens ändamål
 1. Sverigefinländarnas arkiv/Ruotsinsuomalaisten arkisto har som uppgift att insamla, bearbeta, registrera, vårda och förvara föreningsmaterial, bilder, muntlig och skriftlig tradition, levnadsminnen och andra historiskt intressanta arkivhandlingar, dokument och föremål rörande sverigefinländarnas liv och verksamhet samt enskilda människor och deras arbete i föreningar eller i sverigefinländskt kultur- och samhällsliv.
 2. Arkivet fungerar även som multimediaarkiv, som bevarar och publicerar digitalt material och multimediaprodukter.
 3. Arkivet fungerar som ett informationscentrum angående sverigefinländarnas minoritetsfrågor och språklig revitalisering.
 4. Arkivet synliggör sverigefinländarnas kulturarv och historia.
 1. Medlemskap
  Medlemskap kan erhållas av inom arkivets verksamhetsområde befintliga föreningar, organisationer eller privata personer inom arkivets verksamhetsområden.
  Ärenden om inträde resp utträde som medlem handlägges av styrelsen.
  5. Medlemsavgift och donationer
  Anslutna föreningar och andra medlemmar erlägger den avgift årsmötet beslutar. Donationer mottas för att stärka föreningens ekonomiska bas.
  6. Verksamhetsår.
  Föreningens verksamhetsår är kalenderår.
  7. Årsmöte och extra möte.
  Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
  Varje medlemsorganisation utser ett (1) ombud till föreningens årsmöte
  och andra möten.
  Årsmöte hålles före mars månads utgång.
  Extra möte hålles om styrelsen så finner behövligt eller om minst 1/3
  av medlemmarna begär det.
  Kallelse till möten skall vara utsänd en månad till årsmöte och minst två (2) veckor
  före övriga möten.
  Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
 2. Godkännande av kallelse till årsmötet
  2. Fastställande av dagordning
  3. Fastställande av röstlängd
  4. Val av årsmötesfunktionärer
  a/ ordförande
  b/ sekreterare
  c/ protokolljusterare tillika rösträknare
  5. Styrelsens verksamhetsberättelse
  6. Bokslutet och revisorernas berättelse
  7. Beslut om ansvarsfrihet
  8. Fastställande av medlemsavgift
  9. Fastställande av arvoden
  10. Fastställande av verksamhetsplan och budget
  11. Val av ordförande, styrelseledamöter och ersättare
  12. Val av revisorer och ersättare
  13. Av medlemmar, styrelse och revisorer väckta frågor
  14. Övriga till årsmötet hänskjutna frågor

Vid extra möte kan endast de frågor behandlas som angetts i kallelsen till
mötet.
Beslut fattas genom enkel majoritet av de i beslutet deltagande, såvida ej
förslag om sluten omröstning framställes. Vid lika röstetal gäller den mening
mötets ordförande företräder, utom vid val då lotten avgör.
8. Föreningens styrelse.
Styrelsen ansvarar för arkivets verksamhet.
Styrelsen utgöres av lägst 5 ledamöter och lägst 3 ersättare, vilka
väljes för två (2) år. Ordförande väljs av årsmötet, medan styrelsen inom sig
fördelar övriga poster.
Styrelsen utser de personer som äger rätt att teckna föreningens firma.
Styrelsen äger rätt att besluta om särskilt arbetsutskott.
Verksamhetschefen närvarar vid styrelsens och arbetsutskottets
sammanträden.
9. Revision.
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning utser årsmötet för
ett (1) år två (2) revisorer och en (1) ersättare.
10. Stadgeändringar.
Ändring av föreningens stadgar sker genom beslut vid två på varandra
följande föreningsmöten varav det ena skall vara årsmöte. Förslaget om stadgeändring
skall delges medlemmarna i samband med kallelsen till mötet. För stadgeändring fordras tvåtredjedelsmajoritet av de vid mötet röstberättigade.
11. Upplösning av föreningen.
Beslut om upplösning av föreningen skall fattas vid två på varandra följande
föreningsmöten, varav det ena skall vara årsmöte. Förslaget om upplösning skall delges
medlemmarna i samband med kallelsen till mötet. För upplösning fordras tvåtredjedels
majoritet av de vid mötet röstberättigade.
Vid upplösning skall föreningens tillgångar användas för ändamål som
överensstämmer med föreningens syfte.
Tidigare stadgeändringar har beslutats den 31 mars 2022.

Föreningens originalnamn var Arkivet för Sverigefinnar och
Finlandssvenskar i Sverige/ Ruotsinsuomalaisten arkisto.
Arkivets nya namn är
Sverigefinländarnas arkiv
Multimedia – och informationscentrum
Ruotsinsuomalaisten arkisto
Monimedia- ja informaatiokeskus
The Archives of The Finnish Minority in Sweden
Multimedia- and Information Center

Kriebsensgatan 4
BOX 17
SE-631 02 Eskilstuna