Stadgar

Stadgar

 

STADGAR FÖR SVERIGEFINLÄNDARNAS ARKIV/
RUOTSINSUOMALAISTEN ARKISTO

(Godkänt i arkivets möte hösten 2006 och i årsmöte april 2007)

•1 Föreningens namn
Sverigefinländarnas arkiv
Multimedia- och informationscentrum
Ruotsinsuomalaisten arkisto
Monimedia- ja informaatiokeskus

•2. Föreningens hemort (säte)
Styrelsen har sitt säte i Stockholm

•3 Föreningens ändamål
1.Sverigefinländarnas arkiv/Ruotsinsuomalaisten arkisto har som uppgift att insamla, bearbeta, registrera, vårda och
förvara föreningsmaterial, bilder, muntlig och skriftlig tradition, levnadsminnen och andra historiskt intressanta
arkivhandlingar, dokument och föremål rörande sverigefinländarnas liv och verksamhet samt enskilda människor och
deras arbete i föreningar eller i sverigefinländskt kultur- och samhällsliv.
2.Arkivet fungerar även som multimediaarkiv, som bevarar och publicerar digitalt material och multimediaprodukter.
3.Arkivet fungerar som ett informationscentrum angående sverigefinländarnas minoritetsfrågor och språklig
revitalisering.
4.Arkivet synliggör sverigefinländarnas kulturarv och historia.

•4 Medlemskap
Medlemskap kan erhållas av inom arkivets verksamhetsområde befintliga föreningar, organisationer eller privata
personer inom arkivets verksamhetsområden.
Ärenden om inträde resp utträde som medlem handlägges av styrelsen.

•5 Medlemsavgift och donationer
Anslutna föreningar och andra medlemmar erlägger den avgift årsmötet beslutar. Donationer mottas för att stärka
föreningens ekonomiska bas.

6.Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

•7.Årsmöte och extra möte
Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
Varje medlemsorganisation utser ett (1)ombud till föreningens årsmöte
och andra möten.
Årsmöte hålles före mars månads utgång.
Extra möte hålles om styrelsen så finner behövligt eller om minst 1/3
av medlemmarna begär det.
Kallelse till möten skall vara utsänd en månad till årsmöte och minst två (2)veckor
före övriga möten.
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

1.Godkännande av kallelse till årsmötet
2. Fastställande av dagordning
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av årsmötesfunktionärer
a/ ordförande
b/ sekreterare
c/ protokolljusterare tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Bokslutet och revisorernas berättelse
7. Beslut om ansvarsfrihet
8. Fastställande av medlemsavgift
9. Fastställande av arvoden
10. Fastställande av verksamhetsplan och budget
11. Val av ordförande, styrelseledamöter och ersättare
12. Val av revisorer och ersättare
13. Av medlemmar, styrelse och revisorer väckta frågor
14. Övriga till årsmötet hänskjutna frågor
Vid extra möte kan endast de frågor behandlas som angetts i kallelsen till
mötet.
Beslut fattas genom enkel majoritet av de i beslutet deltagande, såvida ej
förslag om sluten omröstning framställes. Vid lika röstetal gäller den mening
mötets ordförande företräder, utom vid val då lotten avgör.

•8.Föreningens styrelse
Styrelsen ansvarar för arkivets verksamhet.
Styrelsen utgöres av lägst 5 ledamöter och lägst 3 ersättare, vilka
väljes för två (2) år. Ordförande väljs av årsmötet , medan styrelsen inom sig
fördelar övriga poster.
Styrelsen utser de personer som äger rätt att teckna föreningens firma.
Styrelsen äger rätt att besluta om särskilt arbetsutskott.
Arkivchefen närvarar vid styrelsens och arbetsutskottets
sammanträden.

•9.Revision
För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning utser årsmötet för
ett (1) år två (2)revisorer och en (1) ersättare.

•10.Stadgeändringar
Ändring av föreningens stadgar sker genom beslut vid två på varandra
följande föreningsmöten varav det ena skall vara årsmöte. Förslaget om stadgeändring
skall delges medlemmarna i samband med kallelsen till mötet. För stadgeändring fordras tvåtredjedels majoritet av de
vid mötet röstberättigade.

•11.Upplösning av föreningen
Beslut om upplösning av föreningen skall fattas vid två på varandra följande
föreningsmöten, varav det ena skall vara årsmöte. Förslaget om upplösning skall delges
medlemmarna i samband med kallelsen till mötet. För upplösning fordras tvåtredjedels
majoritet av de vid mötet röstberättigade.
Vid upplösning skall föreningens tillgångar användas för ändamål som
överensstämmer med föreningens syfte.

Tidigare stadgeändringar har beslutats den 26 september 2006.
Föreningens originalnamn var Arkivet för Sverigefinnar och
Finlandssvenskar i Sverige/ Ruotsinsuomalaisten arkisto.
Arkivets nya namn är
Sverigefinländarnas arkiv
Multimedia – och informationscentrum
Ruotsinsuomalaisten arkisto
Monimedia- ja informaatiokeskus
The Archives of The Finnish Minority in Sweden
Multimedia- and Information Center
Kriebsensgatan 4
BOX 17
SE-631 02 Eskilstuna

Du kan ladda ner stadgarna här