Säännöt

RUOTSINSUOMALAISTEN ARKISTON SÄÄNNÖT

(Ruotsinkieliset säännöt hyväksytty Arkiston kokouksessa keväällä 2022 ja vuoden 2022 vuosikokouksessa, tämä on käännös)

1. Yhdistyksen nimi
Sverigefinländarnas arkiv
Multimedia- och informationscentrum

Ruotsinsuomalaisten arkisto
Monimedia- ja informaatiokeskus

2. Yhdistyksen kotikunta (paikka)
Yhdistyksen kotikunta on Tukholma

3. Yhdistyksen tarkoitus

 • Sverigefinländarnas arkiv / Ruotsinsuomalaisten arkiston tehtävänä on kerätä, käsitellä, tallentaa, rekisteröidä, hoitaa ja säilyttää yhdistysmateriaalia, kuten; kuvia, suullista ja kirjallista perinnettä, muistelmia ja muuta historiallisesti mielenkiintoista: arkistodokumentteja, asiakirjoja ja esineitä, jotka koskevat ruotsinsuomalaisten (yksilöiden tai yhdistysten) elämää ja toimintaa heidän työstään yhdistyksissä tai ruotsinsuomalaisessa kulttuuri- ja yhteiskuntaelämässä.
 • Arkisto toimii myös multimedia-arkistona, joka säilyttää ja julkaisee digitaalista materiaalia ja multimediatuotteita.
 • Arkisto toimii informaatiokeskuksena ruotsinsuomalaisten vähemmistökysymyksissä ja kielellisessä elvyttämisessä.
 • Arkisto nostaa esiin ruotsinsuomalaisten kulttuuriperintöä ja historiaa.

4. Jäsenyys
Arkiston jäseneksi pääsee yhdistys, ​​järjestö tai yksityishenkilö, joka toimii arkiston ydintoiminta-alueella.
Arkiston hallitus käsittelee jäsen- sekä erohakemukset.

5. Jäsenmaksu ja lahjoitukset
Jäsenyhdistykset, sekä yksityishenkilöt maksavat Arkiston vuosikokouksen vuosittain tarkastaman vuosimaksun. Arkisto ottaa mielellään vastaan lahjoituksia, jotta Arkiston perustaloutta voidaan vahvistaa.

6.Toimintavuosi
Yhdistyksen toimintavuosi on kalenterivuosi.

7. Vuosikokous ja ylimääräinen kokous
Vuosikokous on yhdistyksen korkein päätöksentekoelin.

Kukin jäsenorganisaatio saa nimittää yhden (1) edustajan yhdistyksen vuosikokoukseen ja ylimääräiseen kokoukseen. Vuosikokous on pidettävä ennen maaliskuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään aina, jos hallitus pitää sitä tarpeellisena tai vähintään ⅓ jäsenistä sitä pyytää. Vuosikokouksen kutsu on lähetettävä vähintään 1 kuukausi ennen vuosikokousta ja ylimääräiseen kokoukseen vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Hallituksen kokoukseen kutsu on lähetettävä vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Seuraavat asiat käsitellään vuosikokouksessa:

 1. Vuosikokouksen kutsun hyväksyminen
 2. Esityslistan hyväksyminen
 3. Vaaliluettelon määrittäminen
 4. Vuosikokouksen toimihenkilöiden valinta

a / puheenjohtaja

b / sihteeri

c / äänten laskijat

 1. Hallituksen vuosikertomus
 2. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
 3. Päätös vastuuvapauden myöntämisestä
 4. Jäsenmaksun määrittäminen
 5. Palkkioiden määrittäminen
 6. Toimintasuunnitelman ja budjetin laatiminen
 7. Puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta
 8. Tilintarkastajien ja varajäsenten valinta
 9. Jäsenten, hallituksen ja tilintarkastajien esittämät kysymykset
 10. Muut vuosikokoukseen liittyvät asiat

Ylimääräisessä kokouksessa voidaan käsitellä vain ilmoituksessa määriteltyjä asioita.

Päätökset tehdään päätöksentekoon osallistuvien yksinkertaisella enemmistöllä, ellei ehdotusta salaisesta äänestyksestä esitetä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, ellei puheenjohtaja esitä arpaa valinnan ratkaisemiseksi.

8. Yhdistyksen hallitus
Arkiston hallitus vastaa arkiston toiminnasta. Hallitukseen kuuluu vähintään 5 jäsentä ja vähintään 3 varajäsentä, jotka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi. Puheenjohtaja valitaan vuosikokouksessa, kun taas hallitus jakaa keskenään muut tehtävät. Hallituksen kokous nimittää ne henkilöt, joilla on oikeus allekirjoittaa yhdistyksen nimi. Hallituksella on oikeus päättää erityisestä työvaliokunnasta.

Arkiston toiminnanjohtaja voi olla läsnä hallituksen ja mahdollisten työvaliokuntien kokouksissa.

9. Tilintarkastus
Vuosikokous nimittää yhdistyksen kirjanpidon ja hallinnon tarkistamista varten yhdeksi (1) vuodeksi kaksi (2) tilintarkastajaa ja yhden (1) varatilitarkastajan.

10. Sääntömuutokset

Yhdistyksen sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos sääntömuutokset käsitellään kahdessa perättäisessä kokouksessa, joista jälkimmäisen tulee olla vuosikokous. Ehdotus sääntömuutoksista ilmoitetaan jäsenille kokouskutsun yhteydessä. Jotta ehdotettu sääntömuutos astuu voimaan, on kahden kolmasosan enemmistö (2/3) puollettava sääntömuutosta äänioikeutetussa kokouksessa.

11. Yhdistyksen lakkauttaminen

Päätös yhdistyksen lakkauttamisesta pitää tehdä kahdesti peräkkäin yhdistyksen kokouksissa, joista jälkimmäinen on vuosikokous. Ehdotus yhdistyksen lakkauttamisesta on annettava tiedoksi jäsenille kokouksen koolle kutsumisen yhteydessä. Yhdistyksen lakkauttamiseksi tarvitaan vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänioikeutettujen enemmistöstä kokouksessa. Lakkauttamisen yhteydessä yhdistyksen mahdolliset varat on käytettävä yhdistyksen tarkoituksen mukaiseen toimintaan.

Aiemmat sääntömuutokset on hyväksytty 31. maaliskuuta 2022.

Yhdistyksen alkuperäinen nimi oli Arkisto Ruotsinsuomalaisille ja Suomenruotsalaisille Ruotsissa / Ruotsinsuomalaisten arkisto.
Arkiston uusi nimi on:

Sverigefinländarnas arkiv
Multimedia – och informationscentrum

Ruotsinsuomalaisten arkisto
Monimedia- ja informaatiokeskus

The Archives of The Finnish Minority in Sweden
Multimedia- and Information Center

Kriebsensgatan 4
BOX 17
SE-631 02 Eskilstuna