Övriga arkiv

Övriga arkiv

Material om finnarnas historia, kultur, finska språket, traditioner, rötter etc finns på olika håll i Sverige : på Riksarkivet, Kungliga biblioteket, stadsarkiven, regionala arkiv, företagsarkiv, folkrörelsearkiven, bibliotek, museum och institutioner.
Ett söktips för databaserna är att du när du söker efter material via en databas använder ämnesord som t.ex.: Finland, finska, finska förening, sverigefinska, sauna, sisuradio, finlandssvenska, finskspråkig etc.

Nedan hittar du några av de databaser genom vilka du kan söka material:

NATIONELL ARKIVDATABAS NAD

NAD är en databas som tillhandahåller ett nationellt arkivbildarregister med arkivhänvisningar, register över arkivinstitutioner med kontaktuppgifter samt hjälpdatabaser för topografisk indelning och förvaltningshistorik.

Ett flertal institutioner publicerar även sökbara arkivförteckningar i NAD samt andra sökmedel.

NADs hemsida

 

 

STADSARKIVET STOCKHOLM

Stadsarkivet är arkiv för Stockholms stad och för Stockholms län. Här kan du följa Stockholms invånare och stadens utveckling från medeltiden fram till idag tack vare arkiven från folkbokföringen, byggnadsnämnden, domstolarna, skolorna, polisen, idrottsföreningarna, de politiska partierna och många andra arkiv.

Här kan du få kopior av betyg, bouppteckningar, göra släktutredningar, få fram information från socialtjänstens arkiv och mycket annat. Listan kan nästan göras hur lång som helst. På Stadsarkivet finns arkiven efter drygt 5000 verksamheter i Stockholm och informationen fylls ständigt på. I de sju våningarna i Kungsklippan finns idag 8 mil handlingar. Du kan även söka efter handlingar digitalt på Stockholmskällan.

Stockholmskällan

Stadsarkivets hemsida

REGIONARKIVET GÖTEBORG

Regionarkivet är arkiv för Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad. Det innebär att de handlingar som under åren tagits om hand för arkivering hos Göteborgs stad, Bohuslandstinget, Skaraborgs läns landsting och Älvsborgs läns landsting (numera Västra Götalandsregionen) förvaras i Regionarkivet. Arkivbildningen startade i de flesta fall 1863 eftersom den moderna kommunen (staden och landstingen) började sin verksamhet det året som en följd av 1862 års kommunallagar. Men i Regionarkivet finns också åtskilliga äldre arkiv från olika borgerliga samverkansorgan. Även arkiv från lasarett och sjukhus, som tillkom långt före landstingen, förvaras i Regionarkivet.

Arkivhandlingarna förvaras i två stora depåer, en i Göteborg och en i Vänersborg. Dessa arkivdepåer är specialbyggda för sitt ändamål och uppfyller alla krav på säkerhet och arkivklimat (temperatur och luftfuktighet). Sammanlagt finns här omkring 130 000 hyllmeter arkiv samt en ständigt växande mängd digitala arkiv. I Göteborg och Vänersborg finns särskilda lokaler (forskarsalar) för de som önskar besöka arkivet för att på plats studera arkivhandlingarna.

I Göteborg finns också ett särskilt föreningsarkiv.

Regionarkivet Göteborgs hemsida

FÖRENINGSARKIVET BORÅS

Alla inom Borås Stad verksamma föreningar och organisationer har rätt till medlemskap i arkivföreningen. Medlemskapet är utan kostnad liksom arkivförvaringen. Medlemsföreningarna har dessutom möjlighet att själva ställa upp eventuella villkor beträffande tillgängligheten. För tillfället är antalet medlemmar i arkivföreningen 409.
Alla typer av föreningar är representerade bland arkivbildarna. Den äldsta handlingen från det moderna föreningsväsendet kommer från Prins Gustafs Förening, som bildades år 1845.
Utöver föreningsarkiven finns ett antal personarkiv och några, huvudsakligen smärre, företagsarkiv. De enskilda arkiven är uppdelade utifrån arkivbildartyper.

Föreningsarkivet Borås hos Borås stad

KUNGLIGA BIBLIOTEKET

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. Sedan den första lagen om pliktleveranser stiftades 1661 har i stort sett alla publikationer som utgivits i Sverige samlats in och numera gäller det även musik, såväl fiktiv som icke-fiktiv film samt radio- och tv-utsändningar. Här sparas allt material för framtida generationer, oavsett innehåll och form – ingenting får kastas. Lagen om pliktleveranser har utökats till att gälla visst e-material och delar av svenska webben.

Våra samlingar består av cirka 18 miljoner objekt och närmare tio miljoner timmar ljud och rörlig bild. Vi har allt ifrån handskrifter och böcker till radiosändningar, filmer och dataspel.

Till Kungliga Bibliotekets hemsida

Institutet för språk och folkminne

Institutet för språk och folkminne

DIVA PORTAL

DiVA portal är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 44 lärosäten och forskningsinstitutioner.

Till Diva portal

SVT – Öppet Arkiv

På SVTs Öppet Arkiv kan du se en del äldre TV inslag som handlar om finländare.

T. ex. Finska Reportage – köksvägen till salongerna
eller Svenska eller finska – ett reportage om språkstriden i Tornedalen

Migrationsinstitutet i Åbo / Siirtolaisuusinstituutin kirjasto

Länk till databasen